บจก.เฉียว ฟู

หน้างานนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ